Collier County Issues Important Weather Reminder Be Prepared Before A Storm Approaches

As Hurricane Matthew heads toward the east coast of Florida, Collier County officials are keeping a close eye on the storm. We expect to see light to moderate rainfall and near tropical storm force winds in Collier County and it is important to remember these preparedness tips.

Hurricane hazards come in many forms, including storm surge, heavy rainfall, inland flooding, high winds, tornadoes, and rip currents. It is essential that your family be ready before a storm approaches, and that you have a 72-Hour Disaster Survival Kit prepared. Remember, the first 72 are up to you!

Every home should have a 72-Hour Disaster Survival Kit. Prepare a minimum three-day (72 hour) supply for each person – don’t forget the pets. Although hurricanes are our focus at this time of the year, other events could require evacuation. Brush fires, hazardous material spills, floods, and tornados all have the potential to disrupt our daily activities.

At the minimum, your 72-Hour Disaster Survival Kit should contain the following:

Food – at least enough for 3 days for every person
Water – at least one gallon per day per person (3 gallons per person for a three day supply)
Blankets/Pillows
Cash
Clothing – seasonal/rain gear/sturdy shoes
First Aid Kit (including medicines and prescription drugs)
Flashlight/Batteries
Keys – extra set of home and car keys
Radio – Battery operated and NOAA weather radio
Special Items – for babies and the elderly
Toiletries (hygiene items/moisture wipes)
Toys (books and games)
Tools – keep a set with you during the storm
Important Documents (in a waterproof container) – insurance, medical records, bank account numbers, Social Security card, etc.
Pet care items
— proper identification/immunization records/medications
— ample supply of food and water
— a carrier or cage
— muzzle and leash
Vehicle fuel tanks filled

If you need help developing an emergency plan or other disaster planning resources, visit www.flgetaplan.com for information. Our website (www.collierem.org) also features evacuation routes and other resources.

Remember, you can also follow us on Facebook (www.facebook.com/CollierEM) and on Twitter (@CollierEM) to see information about the storm and communicate with us about what’s happening in your neighborhood following a severe weather event.

It’s important to always err on the side of caution and to take advice and direction from county officials seriously. If we communicate through these channels that you need to evacuate, for example, we need you to heed our warnings.

EL CONDADO DE COLLIER EMITE UN RECORDATORIO IMPORTANTE POR CLIMA SEVERO
ESTE PRE PARADO ANTES DE QUE UNA TORMENTA SE ASERQUE

La trayectoria del huracán Mateo se dirige hacia la costa este de la Florida, los oficiales del Condado de Collier están observando cercanamente la tormenta. Mientras que Mateo abre paso por la costa este, esperamos ver precipitaciones moderadas y ligeras. También esperamos vientos con fuerza de tormenta tropical en el Condado de Collier. Es importante recordar estos consejos de preparación.

Los riesgos de los huracanes se presentan en diferentes formas incluyendo mareas de tormentas, lluvia torrencial, inundaciones, fuertes vientos, tornados y corrientes de resaca. Es esencial que su familia esté preparada antes de que se acerque una tormenta, y que usted tenga preparado un botiquín de sobrevivencia para desastres de 72-horas. ¡Recuerde que las primeras 72 horas son responsabilidad de usted!

Cada hogar debe tener un botiquín de sobrevivencia para las primeras 72 horas. Prepare suministros para cada persona, para tres días (72 horas), y no se olvide de sus mascotas. Aunque los huracanes son nuestro enfoque en estos meses del año, otros eventos pueden requerir evacuación. Incendios forestales, derrames de materiales peligrosos, inundaciones y tornados. Todos tienen la capacidad de interrumpir nuestras actividades cotidianas.

Por lo menos su botiquín de sobrevivencia para desastres de 72 horas debe contener lo siguiente:

Alimentos- suficientes para 3 días por cada persona en el hogar
Agua- por lo menos un galón por día, por persona (3 galones por persona para tres días de abasto
Cobijas/Almohadas
Dinero en efectivo
Ropa- de temporada para lluvia y zapatos duraderos
Botiquín de primeros auxilios (que incluya medicinas y medicamentos que requieren receta médica)
Linterna/baterías
Llaves- un juego de llaves extra para su casa y automóvil
Radio- que sea de baterías y de frecuencias de transmisión en la banda meteorológica NOAA
Artículos especiales- para bebes y ancianos
Artículos de higiene personal (productos para el aseo personal/Toallitas húmedas)
Juguetes (libros y juegos)
Herramientas- mantenga un juego de herramientas con usted durante la tormenta
Documentos importantes (en un contenedor que sea a prueba de agua)- seguros, historial médico, números de cuentas de banco, tarjeta del seguro social, etc.
Artículos para el cuidado de su mascota
-Identificación oficial/historiales de vacunas y medicamentos
-Abasto suficiente de agua y alimentos
-Jaula o bolso de trasporte
-Bozal y correa
Vehículo con el tanque lleno de gasolina

Si necesita ayuda para desarrollar un plan de emergencia e otros recursos para la planificación en caso de desastre, visite la página www.flgetaplan.com. Nuestra página web (www.collierem.org) también presenta rutas de evacuación y otros recursos.
Recuerde que también nos puede seguir en Facebook (www.facebook.com/CollierEM) y/o en Twitter (@CollierEM) para ver información sobre tormentas y comunicarse con nosotros sobre lo que está pasando en su vecindario después de un evento climatológico severo.

Es importante tomar en serio las medidas de precaución y seguir el consejo de los oficiales del condado. Si nos comunicamos por medio de estos canales de que usted necesita evacuar, necesitamos que no ignore nuestras alertas.

Para más información, por favor comunicarse con la Especialista de Relaciones Comunitarias Maria Garcia Pizarro al (239) 252-8113.

COLLIER COUNTY AP FÈ KÈK RAPÈL ENPOTAN
SOU KISA NOU DWE FÈ PANDAN MOVE TAN YO

Pandan siklòn Matye ap fè wout li vè lès florid la, Otorite nan Collier County yo ap veye tanpèt la avèk anpil atansyon. Pandan Matye ap monte nan lès, nou atann nou ak ti farinay, oswa lapli ki ka pluzoumwen modere, e van ki ka preske menm fòs ak youn tanpèt tropikal nan zòn nan. Donk, li enpotan pou nou raple nou de ti detay sou jan pou nou prepare nou.

Danje ouragan vin sou tout fòm, tankou tanpèt, gwo lapli, inondasyon, gwo van, tònad, epi debòdman kouran dlo. Li esansyèl pou tout fanmi prepare yo avan tanpèt yo rive, li enpòtan tou pouw gen yon ti twous de suvi byen prepare ki gen ladanl tout sa wap bezwen pou Siviv dezas pandan 72 zèd tan. Sonje byen, premye 72 zèd tan yo se responsabilite w!

Chak fwaye ta sipoze gen yon ti twous de suvi pou siviv dezas pou 72 zèd tan. Prepare yon twous pou yon minimòm 3 jou (72 zèd tan) pou chak moun nan kay la – Pa bliye bèt domestik yo (Chyen, chat, zwazo etc.) Menm lè se sou ouragan nou plis fokus diran peryòd sa nan ane a, gen lòt evènman ki ka koz evakyasyon tou tankou dife, debòdman materyèl ki gen danje, inondasyon epi tònad, tout sa yo ki ka entèwomp aktivite kotidyen w yo.

Kòm pou pi piti, men yon liste bagay ke yon Twous de suvi Pou siviv Dezas pandan 72 zèd tan ta sipoze genyen:

Nouriti – Pou pi piti pou 3 jou pou chak moun
Dlo – Pou pi piti yon galon par jou pou chak moun (3 galon pou chak moun pou 3 jou)
Manto/Zòrye
Lajan
Rad – Rad sezon/rad lapi/Soulye rezistan
Twous premye swen (Medikaman ak preskripsyon)
Flach/Batri
Kle – toujou gen kle siplemantè pou Kay ak Machin
Radyo – Ki fonksyone ak batri e ki pran estasyon radyo NOAA
Bagay espesyal – pou bebe ak Granmoun
Atik twalèt (atik pou ijyèn pèsonèl/papye ijyenik (Wipes) ou ti sèvyèt mouye)
Jwèt (Liv e jwèt)
Zouti – Li ta bon pou w gen yon bwat ansanm avèw lèw anba move tan
Dokiman enpòtan (Mete yo nan bagay ki pa ka mouye) – Asirans, paye doktè, kont an bank, nimewo asirans sosyal, etc.
Atik swen pou bèt domestik
— Idantifikasyon apwopriye/Kat vaksinasyon/Medikaman
— Ase manje ak dlo
— Yon kaj
— Mizo ak Sentiwon pou bèt domestik
Tank Machin yo dwe foul ak gaz

Si w bezwen èd pou devlope yon plan ujans oubyen resous pou nenpòt lòt dezas natirèl, vizite www.flgetaplan.com pou plis enfòmasyon. Sit wèb nou ki se (www.collierem.org) gen enfòmasyon sou wout evakyasyon avèk lòt resous tou.

Pa bliye, ou ka swiv nou sou Facebook tou (www.facebook.com/CollierEM) é sou Twitter (@CollierEM) pou wè enfòmasyon sou tanpèt e antre an kontak avèk nou pou tout sa kap pase nan vwazinaj ou lè yon katastwòf fin pase.

Li enpòtan pou toujou pran prekosyon é pran konsèy ak konsiy ofisyèl zòn nan seryezman. Si pa egzanp nou voye mesaj a travè tout mwayen sa yo pou infòmew lèw sipoze evakye, donk, nou espere ke w prete atansyon ak avètisman nou yo.

Pou plus enfomasyon, tanpri kontakte Maria Garcia Pizarro Espesyalis Kominite Relasyon pou zòn nan, nan (239) 252-8113.

You are encouraged to leave relevant comments but engaging in personal attacks, threats, online bullying or commercial spam will not be allowed. All comments should remain within the bounds of fair play and civility. (You can disagree with others courteously, without being disagreeable.) Feel free to express yourself but keep an open mind toward finding value in what others say. To report abuse or spam, click the X in the upper right corner of the comment box.

Facebook Comment